ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

 

DOPRAVNO – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
AUTOBUSOVÝCH STANÍC
SAD Humenné, a.s.

 

Smernica GR č. 5/2018SAD Humenné, a. s., (v ďalšom texte len „dopravca“ ) ako prevádzkovateľ autobusových staníc (v ďalšom texte len „AS“) Humenné , Vranov n/T , Stropkov, Svidník, vydáva tento „Dopravno- prevádzkový poriadok“ (v ďalšom texte len „DPP“), ktorým záväzne upravuje najmä pravidlá pre vjazd a pohyb vozidiel a chodcov v areáli uvedených autobusových staníc.

DPP je záväzný pre všetkých zamestnancov dopravcu a ostatných dopravcov, ktorí sa na uvedených plochách a v priestoroch AS pohybujú alebo využívajú služby v nich poskytované.1. Riadenie prevádzky AS

Za správnu a bezpečnú dopravno-prevádzkovú činnosť na AS, dodržiavanie určených stanovíšť, odchodov a príchodov na určené nástupištia zodpovedá určený zamestnanec dopravcu. Tento je priamo nadriadený všetkým vodičom, užívateľom AS a ostatnému personálu v službe. Všetci zamestnanci dopravcu, užívatelia uvedených priestorov a plôch a osoby, ktoré sa v uvedených priestoroch nachádzajú, sú povinní rešpektovať pokyny a príkazy zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa AS.


2. Povolenie vjazdu

2.1. Vjazd do priestoru autobusovej stanice je povolený iba :

a) autobusom pravidelných autobusových liniek so schválenou zastávkou na autobusovej stanici na základe platnej uzatvorenej zmluvy o užívaní AS,

b) autobusom zaisťujúcim nepravidelnú osobnú dopravu na základe uzatvorených dohôd medzi dopravcom a prevádzkovateľom autobusu, resp. dopravcom,

c) vozidlám požiarnickým, rýchlej lekárskej pomoci, polície pri plnení si služobných povinností, vozidlám technickej obsluhy,

d) všetkým vozidlám dopravcu na zabezpečenie realizácie vlastných podnikateľských aktivít,

e) vozidlám, ktorým bolo pre vjazd na AS udelené povolenie prevádzkovateľom.

2.2. Pri vstupe a výstupe do a z priestorov AS sú inštalované závory so špeciálnou kamerou na snímanie EČV k identifikácii vjazdov a výjazdov vozidiel. Dopravca s povoleným vjazdom preto musí zavčasu aktualizovať zmenu EČV ním prevádzkovaných vozidiel.


3. Pravidlá prevádzky

3.1. Pri jazde areálom AS sú vodiči všetkých motorových vozidiel povinní dodržiavať :

a) umiestnené dopravné značky,

b) maximálnu povolenú rýchlosť 20 km/h,

c) jazdiť vpravo v jednosmernom režime, pokiaľ tomu nebránia zvláštne okolnosti,

d) podriadiť sa pokynom službukonajúcim zamestnancom prevádzkovateľa.

 

3.2. Pre pravidelné spoje autobusových liniek sú k nástupu cestujúcich určené jednotlivé stanovištia podľa spracovaného prehľadu s určením smeru a času odchodu konkrétneho spoja, ktoré sú záväzné pre všetkých vodičov zabezpečujúcich pravidelné linky. Trvalé zmeny v organizácii pristavovania na nástupištia vykonáva len určený zamestnanec prevádzkovateľa na základe prevádzkových možností – vyťaženosti konkrétnych stanovíšť.

3.3. Posilové autobusy musia byť vždy pred pristavením v dostatočnom časovom predstihu prejednané so zodpovedným zamestnancom prevádzkovateľa. Tento určí stanovište pre odchod a zabezpečí informovanosť cestujúcej verejnosti.

3.4. Stanovištia smú vodiči používať len v časovo obmedzenom rozsahu, potrebnom na dôsledné vybavenie a nástup cestujúcich. Vodič je v rámci zabezpečenia plynulosti prevádzky povinný opustiť stanovište v čase odchodu spoja podľa platného cestovného poriadku. Autobusy dopravcov, ktorých čas medzi príchodom a odchodom na spoj je väčší ako 30 minút a nemajú povolenie parkovania na AS, musia bezprostredne po vyložení cestujúcich opustiť priestor AS. Na AS sa môžu vrátiť pred pristavením na odchod a to v dobe maximálne prípustnej na pristavenie na spoj.
Maximálne prípustná doba pristavenia vozidla na stanovište pred odchodom na spoj je stanovená:

 • prímestské autobusové linky 5 – 10 minút
 • diaľkové autobusové linky 10 – 15 minút

3.5. Pre výstup cestujúcich zo všetkých končiacich spojov je určené výstupište, prípadne určené stanovište.


4. Pohyb chodcov

Voľný pohyb chodcov v jazdnej dráhe v celom areáli AS je prísne zakázaný. K jednotlivým nástupištiam a stanovištiam je možné chodcom prichádzať a odchádzať len v miestach na to určených a na prechodoch pre chodcov.


5. Parkovanie vozidiel

5.1. V priestoroch AS je povolené parkovať autobusom dopravcu SAD Humenné, a.s. na plochách k tomu určeným. Ostatní dopravcovia môžu na AS parkovať len na základe udeleného povolenia prevádzkovateľa AS. V prípade nepovoleného parkovania vozidla je prevádzkovateľ AS oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom orgánov polície a to všetkými spôsobmi povolenými všeobecne záväznými právnymi predpismi až po odtiahnutie vozidla. Za každé vozidlo zaparkované v rozpore s DPP bude dopravcovi fakturovaná pokuta 30,- EUR za neoprávnené parkovanie. V prípade odtiahnutia vozidla i náklady na odtiahnutie vozidla.

5.2. Vodič je povinný po odstavení vozidla zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu a vykradnutiu.
V prípade možného ohrozenia životného prostredia musí vodič bezodkladne vykonať opatrenia na zmiernenie možných následkov. Je prísne zakázané pri čistení vozidla, resp. malých opravách, znečisťovať odstavné a parkovacie plochy. Za porušenie tohto nariadenia bude dopravcovi fakturovaná pokuta v sume 50,- EUR.

5.3 Parkovanie osobných motorových vozidiel na základe povolenia je možné len na parkoviskách na tento účel určených.


6. Povinnosti vodičov autobusov

6.1. Vodiči autobusov využívajúci priestory AS sú povinní :

a) rešpektovať zákaz státia na výstupišti, alebo na jednotlivých nástupištiach a príjazdových cestách,

b) pristaviť vozidlo k vykonaniu spoja na stanovište podľa rozpisu v čase podľa platného cestovného poriadku a v zmysle tohto DPP a následne začať vybavovať cestujúcich,

c) pristaviť vozidlo na stanovište vybavené predpísanou smerovou tabuľou v zmysle Vyhlášky č. 124/2012 Z. z,

d) v súlade s ustanovením Zák. č. 8/2009 Z.z. ihneď po pristavení vozidla k vybaveniu cestujúcich zastaviť motor a predhrievacie zariadenie,

e) dodržať čas odchodu spoja z AS v súlade s platným cestovným poriadkom,

f) spolupracovať so zodpovedným zamestnancom vo výpravnej budove pri zabezpečovaní plynulosti prevádzky AS, informovať ho o mimoriadnych udalostiach, ktoré by mohli narušiť chod dopravy, meškaní, alebo vynechaní spoja, podieľať sa na riešení nepravidelností k spokojnosti cestujúcich,

g) v prípade účasti na dopravnej nehode v areáli AS, alebo v prípade úrazu, túto okolnosť ihneď nahlásiť zodpovednému zamestnancovi, pri zachovaní zákonných postupov pri riešení týchto situácií,

h) po ukončení spoja prehliadnuť priestor pre cestujúcich a nájdené predmety neodkladne odovzdať zamestnancovi prevádzkovateľa zabezpečujúcemu chod AS.

6.2. V areáli AS je zakázané :

a) vzájomné predbiehanie,

b) ponechanie odstaveného vozidla s bežiacim motorom a predhrievacím zariadením,

c) zastavovanie v jazdnej dráhe okrem prípadov, ak dá príkaz k zastaveniu zodpovedný zamestnanec alebo kontrolný orgán,

d) zastaviť pre nástup a výstup cestujúcich mimo určených nástupíšť,

e) používanie zvukových signálov,

f) parkovanie, okrem autobusov dopravcu a tých dopravcov, ktorí majú konkrétne parkovacie stanovištia prenajaté,

g) umývanie vozidiel, vypúšťanie kvapalín z vozidiel a iného komunálneho odpadu, mimo miest na to určených.


7. Informácie pre cestujúcich

7.1. Základnou informáciou pre cestujúcich sú informačné a orientačné tabule, nachádzajúce sa vo výpravnej budove, na ktorých sú uvedené smerovania spojov, čísla stanovíšť a časy odchodov spojov a výpisy z cestovných poriadkov na jednotlivých nástupištiach.

7.2. Doplňujúcu informáciu cestujúci má možnosť získať priamo u zamestnanca prevádzkovateľa AS v informačnej kancelárii vo výpravnej budove počas zverejneného pracovného času, na telefónnom čísle 057 486 06 651, prípadne na internetovom portáli www.sadhe.sk, alebo audiotextových číslach : 0972 250 315, 0972 350 315.

7.3. V priestoroch AS, vrátane nástupíšť a tiež v autobusoch, platí zákaz fajčenia, okrem viditeľne označeného a vyhradeného priestoru na fajčenie.

 

8. Kontrola dodržiavania pravidiel DPP

8.1 Kontrola dodržiavania pravidiel obsiahnutých DPP uskutočňuje a je za ňu zodpovedný službukonajúci poverený zamestnanec (dispečer).

8.2 Pri výkone kontroly je oprávnený :

 • vydávať záväzné prevádzkové pokyny vodičom všetkých vozidiel v areáli AS,
 • zabezpečiť nápravu v prípade zistenia nesprávneho parkovania, znečistenia, ohrozenia života, resp. porušenia DPP.9. Prevádzková doba

AS Humenné

 • nástupište nepretržite
 • prepravná kancelária Po – Pi 6.30 – 17.00 hod., So – Ne 13.00 – 18.00 hod.
 • dispečing Po - Pi 5.30 – 13.30 hod.


AS Vranov

 • nástupište Po – Ne 4.30 – 22.30 hod.
 • prepravná kancelária Po – Pi 6.30 – 11.00 hod., 11.30 – 18.00 hod., So – Ne 11.30 – 18.00 hod.
 • dispečing Po - Pi 5.30 – 13.30 hod.
 • čakáreň pre cestujúcich Po – Ne 4.30 – 22.30 hod.


AS Svidník

 • nástupište nepretržite
 • prepravná kancelária Po – Št 6.30 – 11.30 hod., 12.00 – 14.00 hod., Pi 8.00 – 11.30 hod., 12.00 – 17.30 hod.
 • dispečing Po – Pi 6.00 – 14.00 hod.
 • čakáreň pre cestujúcich Po – Pi 5.00 – 22.00 hod., So– Ne-sviatky 6.00 – 20.00 hod.


AS Stropkov

 • nástupište nepretržite
 • čakáreň pre cestujúcich Po – Pi 8.00 – 15.00 hod.10. Záverečné ustanovenia

10.1. Užívanie príjazdových a odjazdových stanovíšť, umožnenie využívania verejných priestorov a parkovanie autobusov je spoplatnené.

10.2. Dopravca užívanie priestorov AS a služieb súvisiacich s prepravou realizuje na základe zmluvy podľa § 262 odst. 2 Obch. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorenou s prevádzkovateľom.

10.3. Tento DPP AS nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.
V Humennom dňa 01.05.2018
Ing. Jozef Lacký
generálny riaditeľ

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00