ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

Na vykonanie príslušných ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších zmien a dodatkov a v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z. a Prepravného poriadku autobusovej dopravy SAD Humenné je vydaná táto

 

TARIFA
pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín
na medzinárodných linkách (DAD-M)
do Českej republikySmernica GR č. 4/2013

Základné ustanovenia


1. Táto tarifa upravuje sadzby cestovného a dovozného dopravcu a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (tarifné podmienky).

2. Táto Tarifa platí na medzinárodných linkách č. 702701, 702702, 709705 dopravcu spolu s Prepravným poriadkom dopravcu.

3. Dopravcom podľa tejto Tarify je SAD Humenné, a.s.. Je to právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sa, vo vložke č. 10235/P.

Čl. 1
Druhy cestovného a rozsah bezplatnej prepravy

1. Základné cestovné podľa cenníka č. 1 prílohy je maximálna cena za prepravu osôb, ktoré neuplatňujú nárok na osobitné cestovné alebo bezplatnú prepravu a prepravu živých spoločenských zvierat.

2. Základné cestovné z dopravnej karty (DK) podľa cenníka č.1 prílohy je maximálna cena za prepravu v €, pričom úhrada cestovného sa vykonáva z dopravnej karty (ďalej len DK) vydanej dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE. Pri platbe z DK dopravca poskytuje zľavu 5 % zo Základného cestovného podľa cenníka č. 1 prílohy .

3. Osobitné cestovné podľa cenníka č.1 prílohy je cena za prepravu :

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku,

b) žiakov a študentov v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,

c) ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,

d) sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

e) občanov nad 70 rokov,

4. Osobitné cestovné z  DK podľa cenníka č.1 prílohy je cena za prepravu:

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku,

b) žiakov a študentov v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,

  pričom úhrada cestovného sa vykonáva DK.

5. Bezplatne sa prepravuje :

a) 1 vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S

6. Živé spoločenské zviera sa prepravuje len na základe písomného súhlasu Dopravcu za Základné cestovné a to len vtedy, ak je uzavreté v klietke, resp. inej vhodnej schránke s nepriepustným dnom. Bližšie podmienky prepravy zvierat určuje Prepravný poriadok Dopravcu

7. Sadzby Základného cestovného a osobitného cestovného sú stanovené cenníkmi pre jednotlivé linky, ktoré sú prílohou tejto tarify. Dopravca môže cenníky jednotlivých liniek upravovať zavedením akciových cien, ktoré zverejní na svojich predajných miestach a internetovej stránke www.sadhe.sk.

8. Cenníky sú vydávané na každú linku alebo spoj zvlášť s označením čísla linky, spoja, časovou platnosťou, vymedzeným okruhom cestujúcich s nárokom na Osobitné cestovné.

9. Výška cestovného v predpredaji prostredníctvom predpredajných systémov sa nemusí zhodovať s výškou cestovného zakúpeného u vodiča priamo v autobuse.

Čl. 2
Výpočet cestovného

1. Cestovné v MAD na jednotlivých linkách je cena za prepravu cestujúceho  a je stanovená na základe zastávkového cenníka, u ktorého sú ceny stanovené priamo medzi jednotlivými zastávkami nezávisle od odjazdených kilometrov.

2.Pri zakúpení spiatočného lístka u Základného cestovného v predpredaji (v prepravnej kancelárii, cez internet, alebo z mobilného telefónu) aj pri mobilnej platbe, dopravca poskytuje zľavu 10 %  z celkovej ceny.

Čl. 3
Podmienky uplatňovania  Osobitného cestovného

1. Ak je možné súčasne uplatniť Osobitné cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len raz, na základe požiadavky cestujúceho. Združovanie a kombinovanie tohto druhu cestovné nie je povolené.

2. Osobitné cestovné pre deti :

2.1. Deti do dovŕšenia 15 roku veku sa prepravujú za Osobitné cestovné v sprievode dospelej osoby.

2.2. Sprievodca môže doprevádzať aj viacero detí.

2.3. Deti do dovŕšenia 6. roku veku nárok na Osobitné cestovné (prostredníctvom sprievodcu) preukazujú tlačivom – Identifikačná karta-IK 6 (bez fotografie), alebo cestovný pas (CP).

2.4. Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku nárok na Osobitné cestovné preukazujú tlačivom – IK 15 (s fotografiou) alebo DK (s fotografiou), alebo CP.

3. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov

3.1. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje :

a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa zák. č. 245/2008 Z.z. o sústave základných a stredných škôl, v znení neskorších predpisov,

b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zák. č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

c) žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

3.2. Osobitné cestovné sa poskytuje žiakom a študentom podľa odseku 1 do dovŕšenia 26. roku veku.

3.3. Osobitné cestovné sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže IK Š (s fotografiou), DK (s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou). Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EMBASE emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami. Zľavnené cestovné sa poskytne aj pri preukázaní študentského, resp. univerzitného preukazu ISIC  opatreného hologramom platnosti.

3.4. Osobitné cestovné z DK sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže DK (EM CARD s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou) združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EM CARD emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje len karty s nahratou elektronickou platnosťou.

3.5. V ČR poskytuje dopravca Osobitné cestovné pre žiakov a študentov na linkách DAD-M iba na základe medzinárodného preukazu študenta ISIC

4. Osobitné cestovné pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ich sprievodcov

4.1. Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú za Osobitné cestrovné podľa cenníka č.1 prílohy.

4.2. Držiteľovi preukazu ŤZP-S sa okrem Osobitného cestovného poskytuje zvýhodnená preprava jeho sprievodcu za Osobitné cestovné.

4.3. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a vodiaci pes, Osobitné cestovné sa sprievodcovi neposkytuje a vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S  sa prepravuje zdarma.

4.4. Nárok ma Osobitné cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.

5. Osobitné cestovné pre dôchodcov nad 70 rokov veku

5.1. Nárok na Osobitné cestovné preukazuju preukazom totožnosti (Občiansky preukaz, Cestovný pas), alebo tlačivom IK 70 (s fotografiou)

Čl. 4
Dovozné

1. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny. Určuje sa podľa hmotnosti, rozmerov za každý jeden kus (zväzok), pri preprave lyží za každý pár, vrátane palíc.

2. Príručná batožina (prepravovaná spolu s cestujúcim v autobuse) sa prepravuje bezplatne.

3. Jedna cestovná batožina sa prepravuje bezplatne, každá ďalšia batožina sa prepravuje za poplatok (príloha – cenník č. 2).

4. Extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v autobuse za zvýšený poplatok (príloha – cenník č. 2).

Čl. 5
Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu

1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 20,- € , resp.500,- Kč.

2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

3. Manipulačný poplatok je 1,- € .

4. Cena dopravnej karty (DK) je  5,- € .

 

Účinnosť tejto Smernice  nastáva dňom od 01.08.2013.

Uvedeným dňom sa ruší  Smernica GR č.8/20010 z 16.7.2010 vrátane dodatkov.

 

V Humennom dňa 24.07.2013

Ing. Jozef Lacký
generálny riaditeľ

 

K uvedenej Smernici boli vydané doplnky: 

- Doplnok č.1
- Doplnok č.2
- Doplnok č.3 platný od 1.8.2014

 

Príloha - Cenník č. 1

Príloha - Cenník č. 2

Sadzby dovozného za batožiny na medzinárodných linkách do ČR

CESTOVNÁ
BATOŽINA
EXTRA
BATOŽINA
2
50
8
200

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00