ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

Na vykonanie príslušných ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších zmien a dodatkov a v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., Prepravného poriadku dopravcu a Tarifných podmienok k Zmluve o službách vo verejnom záujme s PSK  je dopravcom vydaná táto

 

TARIFA
pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín
na prímestských linkách (PAD)


Smernica GR č. 7/2014


Základné ustanovenia

 

 

1. Táto tarifa upravuje sadzby obyčajného cestovného dopravcu, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a drobných domácich zvierat ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (tarifné podmienky).

2. Táto Tarifa platí na prímestských linkách dopravcu spolu s Prepravným poriadkom dopravcu.

3. Dopravcom podľa tejto Tarify je SAD Humenné, a. s.. Je to právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sa, vo vložke č. 10235/P.


Čl. 1
Druhy cestovného a rozsah bezplatnej prepravy


1. Základné cestovné podľa cenníka č. 1 prílohy je maximálna cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na osobitné cestovné alebo bezplatnú prepravu.

2. Základné cestovné z dopravnej karty (ďalej Základné cestovné z DK) podľa cenníka č. 1 prílohy je maximálna cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na osobitné cestovné alebo bezplatnú prepravu, pričom úhrada cestovného sa vykonáva z  dopravnej karty (ďalej len DK) vydanej dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE.

3. Osobitné cestovné I. podľa cenníka č.1 prílohy je maximálna cena za prepravu :

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku,

b) sprievodcov dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku

c) žiakov a študentov v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,

d) ťažko zdravotne postihnutých  osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,

e) sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

f) rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky,

4. Osobitné cestovné I. z dopravnej karty (ďalej Osobitné cestovné I. z DK) podľa cenníka č. 1 prílohy, je maximálna cena za prepravu žiakov a študentov na jednotlivú cestu študujúcich do dovŕšenia 26. roku, pričom úhrada cestovného sa vykonáva z  DK vydanej dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE.

5. Osobitné cestovné II. podľa cenníka č. 1. Za osobitné cestovné sa prepravujú občania po dovŕšení 70. rokov veku za každých aj začatých 50 km.

6. Osobitné cestovné III. podľa cenníka č.1. Za osobitné cestovné sa prepravujú :

a) zamestnanci spoločnosti zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme,

b) bývalí zamestnanci dopravných spoločností uvedených v bode 6a), ktorí dodávateľsky participujú na činnosti týchto spoločností,

c) deti zamestnancov uvedených v bode 6a), 6b),

d) siroty (polosiroty) po zamestnancoch uvedených v bode 6a), 6b),

7. Osobitné cestovné IV. podľa cenníka č.1 prílohy je zhodné s Osobitným cestovným I. z dopravnej karty. Za osobitné cestovné IV. sa prepravujú :

a) manželia (manželky) zamestnancov uvedených v bode 6a), 6b),

b) vdovy (vdovci) po zamestnancov uvedených v bode 6a), 6b),

8. Bezplatne sa prepravujú :

a) poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR (§ 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 zákona č. 120/1993 Z. z.),

b) vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S,

c) invalidný vozík pre invalida, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S, detský kočík pre deti, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S.


Čl. 2
Výpočet cestovného


1. Tarifná vzdialenosť na výpočet cestovného sa určuje podľa kilometrických údajov uvedených v cestovnom poriadku, je vyjadrená celým číslom v smere jazdy od východzej po konečnú zastávku, alebo naopak.

2. Tarifná vzdialenosť sa určí na základe skutočnej vzdialenosti, táto sa zaokrúhľuje na celé kilometre smerom nahor. V súbežných úsekoch viacerých liniek je tarifná vzdialenosť zhodná. Súčet tarifných vzdialeností krátkych liniek musí súhlasiť s tarifnou vzdialenosťou dlhej linky vedenej po rovnakej trase.

3. Pri predĺžení alebo skrátení autobusovej linky z dôvodu vyhlásenej obchádzky, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní, sa vypočíta tarifná vzdialenosť zodpovedajúca skutočnej používanej dopravnej ceste. Cestovné uhradené pred zmenou tarifných vzdialeností platí po celú dobu platnosti cestovného lístka. Prípadný rozdiel v cestovnom sa neuhrádza ani nevracia.

4. Cestovné sa vypočítava za určenú tarifnú vzdialenosť podľa prílohy. Ak má nástupná a cieľová zastávka v cestovnom poriadku rovnaké kilometrické údaje, vypočíta sa cestovné za najnižšiu tarifnú vzdialenosť.

5. Dopravca môže cenník cestovného na niektoré tarifné vzdialenosti upraviť, zavedením akciových cien, ktoré zverejní na svojich predajných miestach, alebo svojej internetovej stránke.


Čl. 3
Podmienky uplatňovania  Osobitného cestovného


1. Ak je možné súčasne uplatniť Osobitné cestovné z viacerých dôvodov, Osobitné cestovné sa poskytuje len raz. Združovanie a kombinovanie tohto druhu cestovného nie je povolené.

2. Osobitné cestovné pre deti a sprievodcov detí

2.1. Deti do dovŕšenia 6 roku veku sa prepravujú za osobitné cestovné v sprievode dospelej osoby, ktorá má tiež nárok na osobitné cestovné. Dieťa do 6 rokov sa môže prepravovať aj bez sprievodcu, ale len so súhlasom vodiča – na vodičovu zodpovednosť.

2.2. Sprievodca môže doprevádzať aj viacero detí.

2.3. Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku sa prepravujú za osobitné cestovné.

2.4. Deti do dovŕšenia 6. roku veku nárok na osobitné (prostredníctvom sprievodcu) môžu preukázať tlačivom – Identifikačná karta-IK 6 (bez fotografie), alebo DK (bez fotografie), alebo CP.

2.5. Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku nárok na zľavu preukazujú tlačivom – IK 15 (s fotografiou) alebo DK (s fotografiou), alebo CP.

3. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov

3.1. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje :

a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa Školského zákona č. 245/1998 Zb.  v znení neskorších predpisov,

b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zák. č. 131/2002 o vysokých školách v znení  neskorších predpisov, v dennej forme štúdia, do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

c) žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

d) deťom a mládeži zo škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť z detských domovov a deti a mládež chronicky choré, ktoré dochádzajú do škôl a školských zariadení,

e) deťom navštevujúcim predškolské zariadenia.

3.2. Osobitné cestovné sa poskytuje žiakom a študentom podľa odseku 1 do dovŕšenia 26. roku veku.

3.3. Osobitné cestovné sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže IK Š (s fotografiou), DK (s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou). Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EMBASE emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami. Osobitné cestovné sa poskytne aj pri preukázaní študentského, resp. univerzitného preukazu ISIC, opatreného hologramom platnosti.

3.4. Osobitné cestovné z čipovej karty sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže DK (EM CARD s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou) združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EM CARD emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje len karty s nahratou elektronickou platnosťou.

4. Osobitné cestovné pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ich sprievodcov a vodiaceho psa

4.1. Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú za osobitné cestovné.

4.2. Držiteľovi preukazu ŤZP–S sa okrem osobitného cestovného poskytuje zvýhodnená preprava jeho sprievodcu za osobitné cestovné.

4.3. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a vodiaci pes, osobitné cestovné sa sprievodcovi neposkytuje a vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S  sa prepravuje zdarma.

4.4. Nárok na osobitné cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.

5. Osobitné cestovné pre rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR

5.1. Rodičia, alebo iní zákonní zástupcovia sa na návštevu dieťaťa telesne, mentálne, zmyslovo postihnutého, alebo chronicky chorého, umiestneného v školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky prepravujú za osobitné cestovné podľa cenníka.

5.2. Osobitné cestovné sa poskytuje na preukaz vystavený a potvrdený zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené.

5.3. Držiteľ preukazu preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo iným preukazom totožnosti.

5.4. Ak dieťa navštevujú obidvaja rodičia, musí nárok na osobitné cestovné preukázať každý z rodičov svojim preukazom.

6. Osobitné cestovné občanov nad 70 rokov veku

6.1. Občania, ktorí dovŕšili 70 rokov veku, majú nárok na osobitné cestovné.

6.2. Nárok na osobitné cestovné preukazujú tlačivom IK 70 (s fotografiou), Občianskym preukazom, alebo Cestovným pasom.

7. Osobitné cestovné III. a Osobitné cestovné IV.

7.1. Nárok, podmienky a rozsah priznania tohto osobitného cestovného upravuje Smernica dopravcu.

7.2. Nárok na osobitné cestovné III. sa preukazuje preukazom DK - PZ (s fotografiou), Nárok na osobitné cestovné IV. sa preukazuje preukazom DK - PRP (s fotografiou).

7.3. Úhrada Osobitného cestovného III. a IV. sa vykonáva výhradné Dopravnou kartou formou bezhotovostnej platby.


Čl. 4
Bezplatná preprava


1. Bezplatne sa prepravujú poslanci NR SR., sudcovia Ústavného súdu, vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S, invalidný vozík a detský kočík invalidného dieťaťa.

2. Nárok na bezplatnú prepravu poslanci preukazujú preukazom poslanca NR SR, sudcovia ústavného súdu preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu ÚS SR. Nárok na bezplatnú prepravu vodiaceho psa zrakovo postihutého, invalidného vozíka a detského kočíka sa preukazuje preukazom ŤZP a ŤZP – S.


Čl. 5
Dovozné


1. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny a drobné domáce zvieratá. Určuje sa podľa hmotnosti, rozmerov a tarifnej vzdialenosti za každý jeden kus (zväzok), pri preprave lyží za každý pár, vrátane palíc.

2. Príručná batožina sa prepravuje bezplatne.

3. Cestovná batožina sa prepravuje za poplatok (príloha - cenník č. 2).

4. Extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v autobuse za zvýšený poplatok a so súhlasom vodiča (príloha – cenník č. 2).

5. Pes, alebo iné zviera, okrem vodiaceho psa zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S, ak nie je prepravovaný v schránke, sa prepravuje za Osobitné cestovné I. podľa cenníka. V autobuse sa môže prepravovať len 1 pes.

6. Pes, alebo iné zviera prepravované v schránke, sa prepravuje ako batožina za poplatok.


Čl. 6
Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu


1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 20,- €.

2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

3. Manipulačný poplatok je 1,- €.

4. Cena dopravnej karty (DK) je  5,- €.

 

 

Účinnosť tejto Smernice  nastáva dňom od 01.03.2014.

Uvedeným dňom sa ruší  Smernica GR č. 14/2010 zo dňa 27.12.2010.

V Humennom dňa 28.02.2014

 Ing. Jozef Lacký, v.r.
   generálny riaditeľ

 

 

 

PRÍLOHA :

1. Cenník č. 1   -  Cestovné  /Základné cestovné a osobitné cestovné I./

Tarifná
vzdialenosť

Základné
cestovné

Základné cestovné z DK

Osobitné
cestovné I.

Osobitné
cestovné I. z DK

Km

do 4

0,50

0,44

0,30

0,26

5 – 7

0,60

0,52

0,35

0,31

8 – 10

0,75

0,66

0,45

0,40

11 – 13

0,90

0,82

0,55

0,50

14 – 17

1,10

0,99

0,65

0,60

18 – 20

1,30

1,19

0,75

0,71

21 – 25

1,50

1,40

0,85

0,82

26 – 30

1,70

1,61

0,95

0,93

31 – 35

1,90

1,82

1,10

1,07

36 – 40

2,10

2,03

1,25

1,21

41 – 45

2,35

2,26

1,40

1,35

46 – 50

2,60

2,50

1,55

1,50

51 – 55

2,85

2,75

1,70

1,65

56 – 60

3,10

3,00

1,85

1,80

61 – 70

3,40

3,30

2,05

1,98

71 – 80

3,80

3,69

2,30

2,22

81 – 90

4,30

4,20

2,60

2,52

91 – 100

4,85

4,73

2,90

2,82

 

Osobitné cestovné II.         0,20 €

Osobitné cestovné III.        0,05 €

Osobitné cestovné IV.   - je zhodné s Osobitným cestovným I. z dopravnej karty cenníka č.1

(Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty)

 

2. Cenník č. 2 - Dovozné

Tarifná
vzdial.

Cestovná
batožina

Extra
batožina

Km

1 – 50

0,30

2,00

51 – 100

0,50

4,00

 

(Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty)


Z HISTÓRIE :

- Cenový výmer PSK č. 1/2009 platný od 1.3.2009 do 31.5.2010
- Cenový výmer PSK č. 8/2008 platný od 1.1.2009 do 28.2.2009

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00