ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

(všeobecná informácia pre zamestnancov)

 

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v právnom poriadku Slovenskej republiky zaviedol mechanizmus poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní takejto protispoločenskej činnosti.

SAD Humenné, a.s. vo vzťahu k uvedeným povinnostiam vypracovala Smernicu GR č. 5/2015 na podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle uvedeného zákona. Predmetná smernica je prístupná k nahliadnutiu na intranetovej stránke spoločnosti v časti „Pre zamestnancov“.

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárnych zástupcov.

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa § 12 zákona je riaditeľka závodu Vranov nad Topľou. Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu bacikova@sadhe.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou, Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK RZ VV – NEOTVÁRAŤ“,

c) poštou zaslanou na sekretariát generálneho riaditeľa SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK generálneho riaditeľa – NEOTVÁRAŤ“.

 

Spôsob podania podnetu podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak podnet smeruje proti riaditeľke závodu Vranov nad Topľou.

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00