ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

SAD Humenné, a.s. v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len Zákon), a v súlede s nariadením EP a Rady EÚ č.181/2011 zo 16.februara 2011 o právach  cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len "Nariadenie") vydáva  tento

 

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY


Smernica GR č. 4/2012

 

Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Dopravcom podľa tohto Prepravného poriadku autobusovej dopravy (ďalej len „Prepravný poriadok“) je právnická osoba SAD Humenné, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P ( ďalej len „Dopravca“).

2. V pravidelnej autobusovej doprave tento Prepravný poriadok spolu s príslušnou tarifou a cestovnými poriadkami je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.

3. V príležitostnej a osobitnej autobusovej doprave tento Prepravný poriadok je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a objednávateľom.

4. Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny, extra batožiny a živých spoločenských zvierat.

5. Tarifa pre príslušné druhy autobusovej dopravy a cestovné poriadky jednotlivých liniek sú zverejnené na webovom sídle Dopravcu a v prepravných kanceláriách Dopravcu.

Čl. 2

Výklad pojmov 

1. „Dopravca“ je prevádzkovateľ pravidelnej osobnej cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto Prepravného poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy, vydané v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

2. „Pravidelná doprava" je doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava cestujúcich autobusom v presne určených intervaloch po presne určených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach.

3. „Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osoby uzatvárajú Dopravca a cestujúci. Prepravná zmluva je uzatvorená akceptáciou tohto Prepraveného poriadku cestujúcim, za ktorú sa považuje zakúpenie cestovného lístka. Prepravná zmluva v príležitostnej a osobitnej doprave je uzatvorená prijatím objednávky objednávateľa Dopravcom v súlade s týmto Prepravným poriadkom

4. „Cestovný lístok“ (ďalej aj CL) je doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného za prepravu a uzatvorenie Prepravnej zmluvy. Cestovný lístok môže Dopravca vydať ako listinný doklad alebo ako elektronický doklad.

5. „Tarifa“ je dokument Dopravcu, ktorý upravuje:

a)  sadzby základného cestovného a príplatky k nemu,

b)  sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,

c)  ceny za prepravu cestovnej batožiny, extra batožiny a živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim,

d)  sadzbu sankčnej úhrady,

e)  podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.

6. „Cestovný poriadok“ je dokument, upravujúci časy odchodov a príchodov jednotlivých spojov na autobusových linkách.

7. „Objednávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá u Dopravcu objedná prepravu osôb mimo pravidelné linky Dopravcu a na tento účel uzatvára s Dopravcom Prepravnú zmluvu.

8. „Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom na základe prepravnej zmluvy uzavretej s Dopravcom.

9. „Osobitná doprava“ je pravidelná doprava pre vopred dohodnutú skupinu cestujúcich. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi Dopravcom a objednávateľom.

10.  „Príležitostná doprava" je doprava, ktorej hlavnou vlastnosťou je, že autobusom prepravuje skupiny cestujúcich vytvorené z podnetu objednávateľa.

11.  „Zdravotne postihnutá osoba“ alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou“ je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

12.  „Živé spoločenské zviera“ je jedinec domáceho druhu psa, mačky, fretky, králika a jedinec druhu zaradeného medzi hlodavce a okrasné rybky (s výnimkou voľne žijúceho zvieraťa na farmárske účely) chovaný najmä v domácnosti vlastníka, alebo držiteľa na naplnenie jeho záľuby, alebo na ochranu domácnosti a majetku.

 

Čl. 3

Druh prevádzkovanej dopravy

a rozsah poskytovaných dopravných služieb

1. Podľa tohto Prepravného poriadku vykonáva Dopravca pravidelnú autobusovú dopravu a príležitostnú autobusovú dopravu.

2. Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len „autobusová linka“), ktorých dopravca prepravuje v zmysle prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

3. Osobitná pravidelná autobusová doprava je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, ak sa vykonáva na autobusovej linke. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom.

4. Príležitostná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami z dohodnutého miesta nástupu a výstupu a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná doprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

5. V zmysle tohto Prepravného poriadku prevádzkuje Dopravca autobusovú dopravu osôb ako :

a)  pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu :

mestská autobusová doprava (ďalej len „MAD“),

1. prímestská autobusová doprava (ďalej len „PAD“),

2. diaľková autobusová doprava vnútroštátna (ďalej len „DAD-V“),

3. diaľková autobusová doprava medzinárodná (ďalej len „DAD-M“),

4. osobitná autobusová doprava (ďalej len „OAD“).

b)  príležitostnú autobusovú dopravu v rozsahu :

1. príležitostná autobusová doprava vnútroštátna (ďalej len „PRAD-V“),

2. príležitostná autobusová doprava medzinárodná (ďalej len „PRAD-M“).

 

Čl. 4

Zmluva o preprave osôb

1. V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb spravidla zaplatením cestovného, na miestenkových spojoch zaplatením aj miestenky a vydaním cestovného lístka a miestenky. Cestovným lístkom je aj aktivované elektronické médium.

2. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho Dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

3. V pravidelnej autobusovej doprave má Dopravca prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu, ak tomu nebránia iné okolnosti.

4. Na povinne miestenkových spojoch má Dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim s miestenkami kúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni cestovných lístkov (prepravnej kancelárii). Cestujúceho bez miestenky možno vo východiskovej zastávke prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami a cestujúci zaplatí cestovné.

5. V príležitostnej autobusovej doprave a v osobitnej autobusovej doprave zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a objednávateľ týmito spôsobmi :

a)  podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „zmluva o preprave osôb“, alebo obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto Prepravného poriadku.

b)  písomnou akceptáciou písomnej objednávky prepravy osôb objednávateľom, doručenej Dopravcovi v súlade s týmto Prepravným poriadkom. Ustanovenia tohto Prepravného poriadku v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu sa vzťahujú na každú uzavretú zmluvu medzi Dopravcom a objednávateľom.

6. V príležitostnej autobusovej doprave Dopravca má prepravnú povinnosť a povinnosti Dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich, nemá prevádzkovú povinnosť, ani tarifnú povinnosť.

 

Čl. 5

Povinnosti dopravcu

1. Všeobecné povinnosti Dopravcu sú :

a)  vykonávať autobusovú dopravu v zmysle tohto prepravného poriadku,

b)  zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich, (technická základňa),

c)  byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám,

d)  označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojim obchodným menom,

e)  zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali, alebo garážovali vo vlastných priestoroch, alebo na vymedzených stanovištiach v obci (koncová autobusová zastávka pri pravidelných linkách),

f)  ak sú splnené podmienky Prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä (technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča) a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, Dopravca je povinný vykonať prepravu (prepravná povinnosť),

g)  zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať a ďalšie predpísané doklady.

2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný :

a)  vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o službách v autobusovej doprave po celý čas ich platnosti,

b)  prepravovať cestujúcich v zmysle tarify a cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, vydať cestovný lístok (jedná sa o neformálnu zmluvu medzi dopravcom a cestujúcim),

c)  zaevidovať cestujúceho, ak ide o použitie elektronického média,

d)  starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu a ochranu ich batožiny, podľa možnosti zabezpečenie prvej pomoci a zabezpečenie náhradnej prepravy, ak je účastníkom dopravnej nehody v zmysle Občianskeho zákonníka,

e)  starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým číslom vozidla s očíslovanými sedadlami,

f)   zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb a sedadlo pre určitý okruh osôb (vyhradené sedadlá),

g)  vytvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,

h)  označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi (nácestná zastávka), ak ide o MAD podľa potreby označiť aj číslom linky,

i)   zabezpečiť prístupnosť tohto Prepravného poriadku a tarify v prepravnej kancelárii a u dispečera, zverejnenie ďalších prevádzkových údajov, cestovného poriadku a informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach, v autobusoch a na svojom webovom sídle,

j)   zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo, alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich udržiavať,

k)  udržiavať vlastné zastávky, čakárne a prístrešky pre cestujúcich a ďalšie priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil v prevádzkyschopnom stave a v čistote,

l)   informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky, alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní vopred, inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie. Ďalej je povinný pri vopred známej zmene zverejniť cestovný poriadok v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom jeho platnosti na svojom webovom sídle a na zastávkach,

m)  zabezpečiť, aby osádka autobusu, alebo iné oprávnené osoby Dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku, prípadne na iný druh dopravy,

n)  potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20 minút, ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie na východiskovej zastávke, a ak to nie je možné, v sídle Dopravcu. To neplatí v mestskej autobusovej doprave.

o)  ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia, a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, vodič sa postará o jeho premiestnenie z vozidla.

3. Pri nedostatku miesta vo vozidle, Dopravca je :

a)  povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej cestovný poriadok zabezpečuje prednostnú prepravu, napr. žiakov cestujúcich do školy a späť a pod., a cestujúcich, pre ktorých je vyhradené miesto,

b)  povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, ktorí si vopred zaobstarali platný cestovný lístok (miestenku s cestovným lístkom),

c)  oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu, alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok, alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným prostriedkom,

d)  prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený. Povinnosťou vodiča v tomto prípade je zastaviť na zastávke, kde stoja cestujúci a informovať ich vhodným spôsobom o nemožnosti prepravy.

 

Čl. 6

Práva cestujúcich 

1. Cestujúci, ktorý splní podmienky prepravného poriadku a tarify, má právo :

a)  na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusovým spojom, na ktorý má cestovný lístok, miestenku a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,

b)  na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky, alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny, extra batožiny a živých spoločenských zvierat tým istým autobusom,

c)  požadovať od osádky autobusu, alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

d)  na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky, a v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke,

e)  na vrátenie cestovného a dovozného, ak sa preprava neuskutočnila, alebo ak Dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.

2. Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky. Ak zakupuje cestovný lístok mimo vozidla, musí mať platný cestovný lístok aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu, alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo, toto ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.

3. Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky a ktoré je patrične označené. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa preukáže platnou miestenkou na toto miesto.

4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví, alebo škoda na príručnej batožine, alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu Dopravca podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

 

Čl. 7

Povinnosti cestujúceho pri preprave

1. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Prepravného poriadku, Tarify a pokynov oprávnených zamestnancov Dopravcu. Je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu zverejnenými vo forme nápisov a piktogramov. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia Dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory Dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu.

2.  Cestujúcim nie je dovolené :

a)  rušiť  vodiča a komunikovať s ním počas jazdy,

b)  pískať, spievať, hlučno sa správať, alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a hovorené slovo),

c)  otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,

d)  fajčiť vo vozidle, v zariadeniach určených pre cestujúcich na autobusových zastávkach a nástupištiach, resp. používať elektronickú cigaretu,

e)  nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené, alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,

f)  zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade.

3.  Ďalej cestujúci je povinný :

a)  poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu, revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich, alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b)  nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič, alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn, v nevyhnutných prípadoch nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča, alebo iného člena osádky autobusu,

c)  zaplatiť cestovné s použitím platidla, alebo Dopravnej karty (ďalej len „DK“) v primeranej hodnote a na výzvu vodiča, alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora, sa preukázať platným cestovným lístkom,

d)  zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom, alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšej úhrady podľa tarify za poškodenie, alebo za znečistenie autobusu,

e)  v záujme plynulého odbavenia platiť včasným pripravením vhodných platidiel – za vhodné platidlo sa nepovažujú mince, ak pri jednej platbe ide o viac ako 20 kusov mincí rovnakej hodnoty, 30 kusov mincí rôznych nominálnych  hodnôt, alebo bankovky svojou hodnotou prevyšujúcou 50 a viacnásobok ceny cestovného. Nemôžeme odmietnuť eurobankovky akejkoľvek hodnoty, ak sa jedná o vklad na DK.

f)  vystúpiť z autobusu v cieľovej zastávke prvej linky (spoja) a to aj vtedy, ak jeden autobus vykonáva súčasne dve na seba naväzujúce linky (spoje),

g)  strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom polície, ak pri kontrole jej preukázanie odmietne,

h)  cestujúci, ktorí stoja vo vozidle, sú povinní sa za jazdy, a aj počas vystupovania a nastupovania držať rukoväte, madla, alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiacemu a to takým spôsobom, aby počas jazdy v prípade náhlej zmeny rýchlosti, alebo smeru jazdy vozidla bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazu. Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostným pásom, cestujúci je povinný tento použiť v súlade s platnými predpismi.

4. Osoba mladšia ako 6 rokov je oprávnená cestovať iba za sprievodu osoby staršej ako 10 rokov. Ak cestuje osoba staršia ako 10 rokov, považuje sa za rozumovo a vôľovo dostatočne vyspelú na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb.

5. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní CL, či mu bol vydaný podľa jeho požiadaviek, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na CL. Na neskoršiu reklamáciu cestujúceho Dopravca neprihliada.

 

Čl. 8

Práva osobitnej skupiny cestujúcich

1. Osobitné práva pri preprave okrem iných majú Zdravotne postihnuté osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP – S.

Zdravotne postihnutá osoba“, alebo „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri užívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

2. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie. Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako je pre nich vyhradených miest, vodič je oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby sa postavil a uvoľnil miesto na sedenie. Vodič tak koná so zreteľom na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave osôb.

3. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, vodič v rámci svojich možností umožní bezpečné nastúpenie a vystúpenie, prípadne vyzve spolucestujúcich o pomoc.

4. Držiteľa preukazu ZŤP-S môže sprevádzať len dospelá osoba staršia ako 18. rokov, ktorá ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zastávky po výstupnú zastávku. V prípade nevidomého cestujúceho, toho môže sprevádzať aj vodiaci pes, alebo dieťa po dovŕšení 6. rokov.

5. Cestujúci, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku, sa prepravuje v autobusoch Dopravcu len v prípade, že má zabezpečeného sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zastávky po výstupnú zastávku. Pri nesplnení tejto podmienky cestujúci na invalidnom vozíku nebude prijatý na prepravu.

6. Za naloženie, ako aj vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku oznámi vodičovi.

7. U zdravotne postihnutých osôb funkciu sprievodcu môžu plniť aj „Asistenčné psy“ so špeciálnym výcvikom. Patrí sem :

 • vodiaci pes – zabezpečuje pomoc zrakovo postihnutej osobe,
 • asistenčný pes – zabezpečuje pomoc osobe s telesným postihnutím,
 • signálny pes – zabezpečuje pomoc osobe, ktorá má sluchové postihnutie.

      Špeciálny výcvik psa preukazuje osoba ŤZP preukazom psa so špeciálnym výcvikom a známkou s uvedením vykonávanej činnosti (vodiaci, asistenčný, signálny pes).  Pes túto známku nosí na viditeľnom mieste.  Tieto psy sú oslobodené od povinnosti nosenia náhubku.

Čl. 9

Vylúčenie osôb a batožiny z prepravy

1. Do vozidla nemajú prístup, alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových a  omamných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov, alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu. V takomto prípade cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného.

2. Vodič, alebo iný člen osádky autobusu, alebo revízor, je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť :

a)  osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu,

b)  cestujúci, ktorý napriek upozorneniu neposlúchne pokyn, alebo príkaz vodiča, alebo revízora, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava v autobuse, svojim správaním ohrozuj bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú jazdu a obťažuje cestujúcich. Tieto osoby nemajú nárok na vrátenie alikvotnej čiastky cestovného za neprecestovaný úsek cesty,

c)  osoby, ktoré znečisťujú, alebo poškodzujú vozidlo,

d)  batožinu, alebo živé spoločenské zviera, ak sú prekážkou bezpečnej, alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažujú cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť autobusu.

3. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie, alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

4. Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného.

 

Čl. 10

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto Prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu vhodným spôsobom, a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

2. Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny a príkazy na účel zaistenia ich bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich poslúchnuť. Ide najmä o pokyny pri nastupovaní a vystupovaní, umiestnenia cestujúcich, pripustenia batožín na prepravu, ich uloženia a zachovania poriadku vo vozidle.

3. Cestujúci nastupujú do vozidla v poradí, v akom prišli na zastávku. Vystupujúci cestujúci majú prednosť pred nastupujúcimi.

 

Čl. 11

Kontrola cestovných lístkov

v pravidelnej autobusovej doprave

1. Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať vodič, alebo iný člen osádky autobusu. Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným (služobným) odznakom, alebo preukazom (ďalej len „oprávnená osoba“). V prípade vyhlásenia kontroly v autobuse vodičom, nie je nutné sa preukazovať odznakom, resp. preukazom.

2. Ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse, alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke cestujúci nepreukáže vodičovi, inému členovi osádky autobusu, alebo revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, prípadne preukazom na nárok na osobitné cestovné, je povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify.

3. Oprávnená osoba môže uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, alebo DK v  PAD, DAD, a MAD, zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu (pokutu).

4. Sankčná úhrada (pokuta) v MAD, PAD a DAD je max. 100-násobok základného cestovného, podľa príslušnej Tarify bez príplatkov a zliav.

5. Základné cestovné pre účely výpočtu uvedenej úhrady je cestovné z nástupnej zastávky po najbližšiu zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného cestovného lístka.

6. Ak pre účely predchádzajúcich ustanovení nemožno nástupnú zastávku spoľahlivo určiť, počíta sa cestovné z východiskovej zastávky spoja.

7. Dopravca stanovil 3 varianty zaplatenia cestovného + pokuty :

a) v prípade zaplatenia na mieste v čase zistenia cestujúci zaplatí :

 • cestovné  + 20 € pokutu.

b) v prípade zaplatenia do piatich dní po zistení, cestujúci zaplatí v prepravnej kancelárii SAD Humenné, a.s., v pokladni SAD Humenné, a.s., resp. u revízora :

 • cestovné  + 30 € pokutu.

c) v prípade vymáhania (alebo zaplatenia po termíne piatich dní od zistenia) cestujúci je povinný zaplatiť :

 • cestovné  + pokutu vo výške 100 násobku cestovného.

8. Cestujúci, ktorý odoprie, alebo nemôže zaplatiť cestovné a pokutu na mieste, je povinný na výzvu oprávnenej osoby preukázať sa osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady v rozsahu : meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko jeho zákonného zástupcu. Cestujúci zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

9. Povinnosť poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil autobus a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu na vyčistenie autobusu.

10.  Ak oprávnený pracovník zistí, že sa cestujúci preukazuje neplatným lístkom alebo preukazom, odoberie ich.

 

Čl. 12

Preprava batožiny cestujúceho

1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju Dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, alebo oddelene a to za podmienok stanovených týmto Prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.

2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom, pod dohľadom cestujúceho a to iba v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť, alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča. Príručná batožina sa prepravuje bezplatne.

Príručná batožina :

a) batožina prepravovaná v priestore pre cestujúcich, ktorá má rozmery menšie ako 20x30x50 cm, alebo batožina tvaru valca, ktorej dĺžka nepresahuje rozmery 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvar dosky, ktorej rozmery nepresahujú 80x100 cm, ktorá sa skladá najviac z dvoch kusov a hmotnosť jednej z nich nepresahuje 15 kg,

b)  detský kočík pre deti, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, vozíky pre invalidov, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a TZP-S.

3. .   Cestovná batožina :

a) napr. kufor, plecniak a pod sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožiny uloženej na mieste určenom Dopravcom, alebo pokynom vodiča mimo priestoru určeného pre cestujúcich, alebo v priestore na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

b) batožina prepravovaná v priestore pre cestujúcich, ale došlo k prekročeniu rozmerov príručnej batožiny uvedenej v bode 2 a).

4. Extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v autobuse a so súhlasom vodiča za zvýšený poplatok. Extra batožina je prepravovaná buď oddelene, alebo v priestore pre cestujúcich. Za extra batožinu s považuje batožina, pri ktorej došlo k prekročeniu niektorého z údajov príručnej batožiny o viac ako dvojnásobok.

Za extra batožinu sa považuje bicykel.

5. Tretia batožina (ďalšia batožina) – o dovolenom počte cestovnej batožiny rozhoduje Dopravca, resp. vodič zvlášť na každej linke. Dopravca rozhoduje o členení cestovnej batožiny a to na 1. cestovnú batožinu a ďalšie cestovné batožiny a tiež o výške poplatku za cestovnú batožinu, resp. ktorá a aké množstvo batožiny je prepravované bezplatne.

6. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku, alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle, alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé spoločenské zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

7. Z prepravy sú vylúčené :

a)  veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b)  nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

c)  veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d)  veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

e)  veci ľahko zápalné a výbuchom nebezpečné (napr. benzín, akumulátory, PB fľaše a pod.),

f)  nebezpečné veci.

8. Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine, ktorá sa prepravuje v batožinovom priestore peniaze, šperky a iné ceniny.

9. Ako príručnú batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu detský kočík, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje. Na prepravu sú uprednostnené iba kočíky podľa bodu 2 b) s dieťaťom, pokiaľ to prevádzkové pomery na trati dovoľujú aj ostatné kočíky s dieťaťom a kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. Prepravu viacerých kočíkov posúdi vodič autobusu. Ak z kapacitných dôvodov nie je možné dodržať hore uvedené, prepravujú sa kočíky ako cestovná batožina.

10.  Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou živé spoločenské zvieratá (pre DAD-V a DAD-M platí Čl. 18, bod 13.), pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch, alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

11.  Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečnostný náhubok a drží sa na krátkom vodítku (to neplatí pre DAD-V a DAD-M). V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

12.  Ako cestovnú batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky a kapacitné dôvody. Nie je podmienkou, že tieto musia byť v prepravnom obale (rozhoduje o tom vodič).

13.  Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina, alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí za miesto prepravy batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

14.  Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť Dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

15.  Ktoré batožiny sa prepravujú zdarma a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj výšku dovozného určuje tarifa. Váhu a mieru batožiny pre účely určenia výšky dovozného si Dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním alebo odhadom.

16.  Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie, preukázať sa batožinovým lístkom, prípadne preukázať totožnosť batožiny. Vodič, alebo iný člen osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, na ktorej je vyznačené, že na ňu bol vydaný batožinový lístok, iba ak sa cestujúci preukáže batožinovým lístkom. Pri odovzdaní batožiny vodič batožinový lístok odoberie, prípadne jeho časť znehodnotí, resp. označí.

17.  Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho je vhodná na prepravu, či spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu.

18.  Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn na odstránenie, môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

19.  Za stratu, poškodenie, alebo odcudzenie príručnej batožiny Dopravca nezodpovedá vzhľadom na to, že príručná batožina je po celú dobu prepravy prepravovaná spolu s cestujúcim. Zodpovedá iba v prípade, keď cestujúcemu vznikne škoda v dôsledku udalosti vyvolanej osobitnou povahou prevádzky vozidla (napr. havária) podľa Občianskeho zákonníka.

20.  Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu, alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, Dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

21.  Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelenie od cestujúceho je Dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 300,- € za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú, alebo zničenú cestovnú batožinu.

22.  Ak je prepravovaná trasa dlhšia ako 250 km, maximálna hodnota náhrady je určená vo výške 1.200,- € za jeden kus batožiny. Na každý kus cestovnej batožiny musí byť vydaný osobitný batožinový lístok a batožina vhodne označená, aby pri výdaji nedošlo k zámene.

23.  Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina, za ktorú sa podľa tarify platí dovozné, alebo ak tak určí Dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok, prípadne iný doklad pri prevzatí batožiny na prepravu a táto skutočnosť sa vhodným spôsobom vyznačí na batožine.

 

Čl. 13

Cestovné lístky, miestenky a DK

v pravidelnej autobusovej doprave

1. V pravidelnej autobusovej doprave sa používajú jednorazové cestovné lístky pre jednotlivú cestu a za podmienok určených tarifou Dopravcu. Cestovný lístok môže byť zakúpený aj elektronicky (formou odrátania ceny lístka z DK).

2. Cestovný lístok v papierovej podobe obsahuje :

2.1.         zákonom stanovené údaje :

 • obchodné meno dopravcu, IČO, IČ DPH,
 • druh cestovného lístka,
 • čas jeho platnosti (dátum a čas vyhotovenia),
 • prevádzkový rozsah platnosti (číslo linky, číslo spoja, úsek medzi zastávkami, prípadne číslo vodiča).

2.2.         dopravcom stanovené údaje :

 • číslo pokladne,
 • meno a priezvisko vodiča,
 • číslo lístka,
 • výška cestovného vrátane dane z pridanej hodnoty,
 • základ dane z pridanej hodnoty,
 • sadzba dane z pridanej hodnoty,
 • výška dane z pridanej hodnoty,
 • reklamný údaj.

                      v prípade platby Dopravnou kartou navyše:

 • starý zostatok,
 • nový zostatok,
 • číslo karty,
 • SNR karty,
 • platnosť karty do :

3.   Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí na deň, úsek a spoj, pre ktorý ho vodič alebo výdajňa vystavila.

4.   Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný, ak je tak poškodený alebo zašpinený, že sa  z neho nedajú vyčítať potrebné údaje.

5. Nárok na osobitné cestovné preukazuje cestujúci vodičovi príslušným dokladom. Druhy a vzory preukazov určuje Dopravca.

6. Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie osobitného cestovného, je oprávnený požadovať od žiadateľa ďalšie doklady. Pokiaľ sa tento nárok nepreukáže, Dopravca je oprávnený poskytnutie nároku na osobitné cestovné odoprieť.

7. Ak cestujúci hrubo, alebo opätovne porušil ustanovenie tohto Prepravného poriadku, alebo tarify o získanie osobitného cestovného, Dopravca mu môže odmietnuť potvrdenie dokladu o nároku na osobitné cestové až na jeden rok.

8. Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy i v okamihu vystúpenia z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla, je povinný ho ihneď a bez vyzvania predložiť k nahliadnutiu. Ak ide o osobitné cestovné, predloží zároveň doklad nároku na osobitné cestovné. Cestovné lístky sa nesmú predkladať k nahliadnutiu zložené alebo vložené do nepriehľadných obalov, alebo inak nečitateľné.

9. Cestovný lístok vydáva vodič a v niektorých zastávkach tiež výdajňa cestovných lístkov, resp. prepravné kancelárie. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka, je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný lístok u vodiča.

10. Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má platný cestovný lístok, je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný lístok na ďalšiu cestu a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky. Vo vozidlách, v ktorých je vylúčená preprava stojacich cestujúcich, vydá Dopravca cestovný lístok pre ďalšiu cestu, len ak je voľné miesto na sedenie.

11. Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku príslušného spoja.

12. Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu tento bol vydaný podľa jeho požiadaviek, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku, na neskoršiu reklamáciu cestujúceho Dopravca neprihliada.

13. Za stratu cestovného lístka sa v zásade náhrada neposkytuje. Ak ide o cestovný lístok na meno na povinne miestenkový spoj, náhradný cestovný lístok Dopravca vydá za manipulačný poplatok.

14. Cestovným poriadkom alebo výveskou môže Dopravca určiť, že pri určitých spojoch je potrebné, alebo je možné vopred si zabezpečiť miesto na sedenie zakúpením miestenky z východiskovej alebo z inej zastávky spoja.

15. Miestenky sa predávajú vo vybraných predajných miestach. Vodič miestenky nepredáva.

16. Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí pred odchodom spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Ak Dopravca určil, že miesto treba zaujať do určitého času pred odchodom spoja, stráca cestujúci právo na svoje miesto, ak ho do tohto času neobsadí.

17. Ak cestujúcemu s platnou miestenkou Dopravca nezabezpečil vo vozidle miesto na sedenie, ak nestratil právo na miesto podľa bodu 16., vráti mu sumu prijatú za miestenku.

18. Ak sa cestujúci vzdá cesty, alebo vyhradeného miesta na sedenie, hoci toto bolo voľné, alebo ak preruší cestu, Dopravca nevracia sumu zaplatenú za miestenku.

19. Miesta, na ktoré sú predané miestenky, Dopravca podľa možnosti vhodným spôsobom označí.

20. Ak sa má prepravovať dieťa mladšie ako 6 rokov, alebo cestujúci, ktorý do vozidla berie so sebou psa bez schránky, alebo nezložený detský kočík, musia sa tieto skutočnosti ohlásiť pri kúpe alebo rezervovaní miestenky.

21. Pri vystupovaní z vozidla, použitý cestovný lístok cestujúci nesmie postúpiť inej osobe.

 

Čl. 14

Elektronický cestovný lístok „e-Ticket“

1. Elektronický cestovný lístok „e-Ticket“, resp. „e-jízdenku“ je možno zakúpiť prostredníctvom internetu a zaplatením platobnou kartou on-line. Po úspešne vykonanej úhrade systém zašle cestujúcemu e-mailom doklad, ktorý cestujúci môže :

 • a) vytlačiť a použiť ako cestovný lístok, alebo
 • b) nevytlačiť a poznamenať si iba šesťmiestny kód dokladu.

2. Pri nástupe do autobusu sa  cestujúci preukáže vodičovi buď :

 • a) vytlačeným cestovným lístkom, alebo
 • b) znalosťou šesťmiestneho kódu.

 Vodič overí platnosť „e-Ticketu“ podľa zoznamu cestujúcich na uvedený deň, linku a spoj.

3. On-line predaj cestovných lístkov „e-Ticket“ sa vykonáva cez internet prostredníctvom aplikácie e-AMSBUS (e-jizdenka.cz), ktorá je nadstavbou predpredajného a rezervačného systému AMSBUS a pracuje na jeho databáze.

4. Cestovný lístok „e-Ticket“ je možné zakúpiť do 2 hodín pred odchodom autobusu z nástupnej zastávky.

5. Vrátenie cestovného lístka „e-Ticket“ je možné výhradne prostredníctvom internetu cez aplikáciu e-AMSBUS. Prostriedky na nákup cestovného lístka sa automaticky vracajú rovnakou formou, akou bolo za tento lístok zaplatené.

6. Dopravca určuje, na ktoré linky (spoje) je možné zakúpiť CL prostredníctvom internetového predaja.

 

Čl. 15 

Systém vybavenia cestujúcich

na báze Dopravnej karty

1.  Cestujúci má možnosť na platenie cestovného využívať čipovú kartu (DK). Jedná sa o bezhotovostné obslúženie cestujúceho. DK si cestujúci môže zakúpiť v prepravnej kancelárii Dopravcu po vyplnení žiadanky a doložení dokladu totožnosti. Kartu je možné využívať na všetkých spojoch Dopravcu a za podmienok stanovených Dopravcom a na spojoch dopravcov združených v systéme EMBASE.

2.  Na bezhotovostnú platbu možno využívať aj čipovú kartu ISIC a ITIC vydanú príslušnou školou a povinne aktivovanou dopravnou časťou v elektronickej podobe na príslušný školský rok. Príslušná škola musí byť združená v systéme EMBASE.

3.  Cestujúci počas nástupu priloží DK k terminálu (čítaciemu zariadeniu) na komunikačnú vzdialenosť do 10 cm. Z karty sa odčíta príslušná hodnota cestovného lístka.

4.  Personifikácia DK – do pamäte karty sa uložia údaje o jej vlastníkovi a vytvorí sa databáza držiteľov kariet. Nahraním údajov na kartu a vytvorením databázy je možné v prípade straty kartu zablokovať.

5.  Pri strate, resp. odcudzení DK túto je potrebné zablokovať u Dopravcu v prepravnej kancelárii (predajné miesto), ktorý DK vydal a následne je potrebné urobiť záverečné vyúčtovanie zostatku max. do 14 dní za manipulačný poplatok.

Manipulačný poplatok Dopravca vyberá pri operáciách :

a) prenos finančného zostatku (mimo uznaných reklamácií),

b) zmena dátumu platnosti zľavy,

c) iná zmena požadovaná držiteľom.

6.  Predpredajné pracovisko slúži na predaj personifikovaných DK, nahranie vkladu (elektronickej peňaženky) do pamäte karty.

7.  Platnosť DK je možné skontrolovať aj počas jazdy vo vozidle prenosným revízorským čítacím zariadením.

8.  DK slúži ako :

a)  Elektronická peňaženka – Na karte je nahraná finančná čiastka, z ktorej sa pri každej jazde odpočíta cena cestovného lístka. Na kartu je možné zakúpiť cestovný lístok aj pre spolucestujúceho. Peňažný zostatok na karte je zobrazený na termináli (čítacom zariadení). V prípade terminálu s tlačiarňou sú cena cestovného a zostatok na karte vytlačené aj na každom vydanom cestovnom lístku. Elektronickú peňaženku je možné doplniť o zadanú finančnú hodnotu a ďalej používať.

b)  Doklad na preukazovaní nároku na osobitné cestovné  v elektronickej podobe.

9.  Elektronický systém ponúka možnosť vzájomného zúčtovania medzi viacerými užívateľmi systému EMBASE. Je možné, aby cestujúci s jednou DK mohol cestovať u viacerých dopravcov, ktorí si vzájomne preúčtujú tržby (clearing).

10.  DK môže obsahovať nasledovné informácie pre použitie v doprave :

 • elektronický kredit na platbu za prepravu,
 • typ karty.

11. Elektronický kredit sa dá na DK naplniť u všetkých účastníkov systému EMBASE. Túto operáciu možno uskutočniť na všetkých pracoviskách a v autobusoch podľa pravidiel uvedených v ich prepravných podmienkach.

12. U osôb spĺňajúcich podmienky na uplatnenie nároku na osobitné cestovné je potrebná aj fotografia (2,5 x 3 cm), alebo minimálne zosnímanie a vytvorenie digitálnej fotografie pri osobnej návšteve Prepravnej kancelárie a žiadosť, ktorá musí byť potvrdená školou.

13. Každý dopravný prostriedok spoločnosti, ktorá je zapojená do systému EMBASE, je označený logom EMCARD. Takýto prostriedok umožňuje prepravu držiteľov kariet, ktorým kartu vydala niektorá zo spoločností, ktorá je členom systému EMBASE.

14. Pre použitie DK v spoločnostiach SAD je potrebné, aby DK obsahovala meno, priezvisko a dátum narodenia pre potreby vizuálnej kontroly.

15. Nefunkčnú DK je potrebné reklamovať priamo v dopravnej spoločnosti, ktorá DK vydala. V prípade, že kartu vydala univerzita, reklamácia sa uskutoční na vyhradenom pracovisku univerzity.

16. Reklamáciu DK je možné si uplatniť do dvoch rokov od jej vydania. Dopravca reklamáciu uzná, len ak je nefunkčná a nie je mechanicky, alebo inak poškodená držiteľom.

17. Po uplynutí 12 mesiacov od dátumu skončenia platnosti dopravnej karty účtuje dopravce poplatok za správu vkladu 3,00 € ročne, resp. do výšky vkladu, ktorý je nižší ako 3,00 €.

 

Čl. 16

Vrátenie cestovného

1. Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku, alebo ak sa preprava na ňom preruší, alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné iným spojom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky Dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a vrátenie cestovného podľa odseku 4.

2. V diaľkovej autobusovej doprave vodič má právo vrátiť cestujúcemu rozdiel cestovného za neprecestovaný úsek (pri poruche, ak Dopravca nezabezpečí prepravu náhradným spojom, alebo zabezpečil prepravu náhradným spojom so značným oneskorením), ak o to cestujúci požiada a to na základe odobratia vydaného cestovného lístka. Na rube lístka vodič vyznačí výšku vrátenej čiastky, opatrenej podpisom cestujúceho. Táto podmienka platí, ak cestujúci nemá možnosť si rozdiel cestovného vyzdvihnúť u Dopravcu v prepravnej kancelárii.

3. Oprávnenie podľa odseku 1 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cieľovej , prípadne späť do východiskovej zastávky prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie Dopravcu, ktoré ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň.

4. Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa odseku 1 alebo 3, má právo len na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou zastávkou.

5. Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil podľa cestovného poriadku, alebo došlo k meškaniu spoja v DAD dlhšie ako 90 minút, alebo ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, hoci bol pripravený na prepravu včas. V takom prípade sa storno poplatok, manipulačný poplatok a náklady poštovného cestujúcemu neúčtujú.

6. Nevykonanie prepravy, oneskorený odjazd autobusu, meškanie spoja a strata prípoja – nevzniká cestujúcemu nárok na náhradu škody.

7. Za CL na jednotlivú cestu zakúpený v predpredajných miestach v systéme AMS, Dopravca vráti cestovné po odpočítaní storno poplatku na CL a manipulačného poplatku, to však len vtedy, ak cestujúci vráti CL pred odchodom príslušného spoja a to najneskôr 30 minút pred jeho odchodom a to počas pracovnej doby prepravnej kancelárie, resp. postupuje podľa bodu 9.

8. Za CL na jednotlivú cestu zakúpený mimo systému AMS, cestujúci si môže nárokovať vrátenie cestovného priamo u Dopravcu znížené o storno poplatok a manipulačný poplatok za podmienok uvedených v bode 9.

Storno poplatok činí  :

 • 50 % z ceny jednorázového cestovného lístka, ak cestujúci vráti cestovný lístok s miestenkou menej ako 30 minút pred odchodom, alebo po odchode príslušného spoja,
 • 20 % z ceny jednorázového cestovného lístka, ak cestujúci vráti cestovný lístok s miestenkou 30 minút až 48 hodín pred odchodom príslušného spoja
 • 10 % z ceny jednorázového cestovného lístka, ak cestujúci vráti cestovný lístok s miestenkou 48 hodín a viac hodín pred odchodom príslušného spoja.

9. Vrátenie cestovného je možné v ktorejkoľvek kancelárii AMS, pokiaľ bol zakúpený v systéme, alebo v mieste, kde bol zakúpený v čase prevádzkových hodín za príslušný poplatok. V prípade, že cestujúcemu nebude možné vrátiť cestovné z dôvodu neprevádzkovania kancelárie, môže si nárokovať vrátenie cestovného priamo u dopravcu za podmienok :

 •   podať písomnú žiadosť o vrátenie cestovného,
 •   musí preukázať úmysel, resp. dôvod vrátenia a to pred odchodom spoja - overený cestovný lístok potvrdený vodičom (podpisom vodiča), v prípade ak to nie je možné vykonať z iných dôvodov, tieto dôveryhodným dokladom musí zdôvodniť v žiadosti,
 •   cena za miestenku sa nevracia a z ceny cestovného sa odpočíta storno poplatok a pomerná časť DPH. Pri vrátení cestovného poštou sa odpočítajú aj ďalšie vzniknuté náklady.

Vrátenie cestovného je možné u Dopravcu žiadať do 1 mesiaca po dátume platnosti cestovného lístka.

10. Sumu zaplatenú za miestenku, v prípade povinne miestenkového spoja, Dopravca          nevracia.

11. Vo výnimočných prípadoch, napr. náhle ochorenie, úmrtie a pod. je možné vrátiť cestovné na písomnú žiadosť do 2 mesiacov po dátume platnosti CL s doložením vierohodného dokladu Doprvcovi, ktorý overí vierohodnosť dokladov a rozhodne o výške vrátenia cestovného, resp. o výške stornopoplatku.

12. Dopravca je povinný po obdržaní a preskúmaní predložených dokladov, vrátenie cestovného, alebo jeho zvyšku realizovať do 14 kalendárnych dní.

13. Dopravca nevracia cestovné v prípade meškania spoja, ak :

a)  príčinou boli faktory, ktoré spoločnosť napriek snahe nemohla ovplyvniť (štrajky, prírodné katastrofy),

b)  dopravné obmedzenia,

c)  meškanie zaviní tretia strana a Dopravca mu nemôže zabrániť.

14. Dopravca nevracia cestovné aj v prípade, ak bol na vine cestujúci (čakanie na nesprávnom nástupišti, vylúčenie z prepravy).

 

Čl. 17

Osobitné ustanovenia

pre mestskú autobusovú dopravu (MAD)

1. Pre mestskú autobusovú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov a statí primerane, pokiaľ v tomto ustanovení nie je stanovené inak.

2. V MAD dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb nastúpením do autobusu a zakúpením si cestovného lístka.

3. S cestujúcimi sa prepravuje príručná batožina a ostatná batožina za poplatok.

4. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť a vystúpiť len s vedomím vodiča. Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík, vodič môže výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov, pokiaľ to prevádzkové pomery na linke umožňujú.

5. Cestujúci je povinný nastúpiť alebo vystúpiť s kočíkom tými dvermi, ktoré určí vodič, alebo ktoré sú pre nakladanie (vykladanie) kočíka osobitne označené, kočík je povinný umiestniť vo vozidle podľa pokynu vodiča, alebo v tej časti vozidla, ktorá je na prepravu kočíkov vyhradená.

6. Cestujúci so psom bez schránky a s ochranným náhubkom môže nastúpiť len s vedomím vodiča, mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže vodič povoliť prepravu psa každej veľkosti. V jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes, toto obmedzenie neplatí, ak ide o dvoch psov, ktorí sú sprievodcovia držiteľov preukazov ŤZP – S.

7. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke, a ak vozidlo nie je v pohybe. Ak ide o zastávku, kde sa vozidlo zastavuje len na znamenie, cestujúci, ktorý chce nastúpiť, musí byť v priestore zastávky a dať vodičovi vozidla včas znamenie zdvihnutím ruky, cestujúci, ktorý chce na takejto zastávke vystúpiť, musí o tom včas upovedomiť vodiča vhodným spôsobom.

8. Nastupovať a vystupovať sa smie len tými dverami, ktoré sú určené na nastupovanie alebo vystupovanie. Vo dverách vozidla, ktoré možno použiť na nastupovanie i vystupovanie, vystupujúci cestujúci majú prednosť. Cestujúci, ktorí stoja vo vozidle, sú povinní sa za jazdy držať.

9. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča z vozidla vystúpiť, a ak chcú v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas nastúpiť.

 

 Čl. 18

Osobitné ustanovenia

pre diaľkovú  vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu (DAD-V, DAD-M)

1.  Pre DAD-V  a  DAD-M  platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku, resp. v cestovnom poriadku nie je stanovené inak.

2. Cestovný lístok s miestenkou si cestujúci môže kúpiť v prepravnej kancelárii Dopravcu a v sieti miestenkových pokladní na Slovensku a v zahraničí a vo vybraných kanceláriách Dopravcu. Cestovné na území SR sa platí v „€“, na území iných štátov v príslušnej mene štátu, na ktorého území sa autobusová zastávka , resp. pokladňa nachádza.

3. V medzinárodnej preprave je možnosť zakúpenia cestovného lístka, ktorý je vystavený na meno cestujúceho. Tento CL je neprenosný a platí pre jednotlivú cestu pre cestovný úsek a pre spoj, pre ktorý ho vodič alebo prepravná kancelária Dopravcu vystavila. Taktiež je možné si zakúpiť aj tzv. otvorené (OPEN) cestovné lístky, ktorých platnosť je 6 mesiacov. Informácie o používaní OPEN lístkov podá Dopravca.

4. Príručná batožina sa prepravuje zdarma.

5. Je dovolené prepravovať najviac 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina, resp. extra batožina sa prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore za zvýšený poplatok.

6. Každý kus batožiny musí byť vybavený identifikačným štítkom s menom a adresou majiteľa.

7. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom. Za dodržanie týchto predpisov je zodpovedný cestujúci.

8. Cenné predmety, šperky, resp. finančné čiastky sa prepravujú v priestore pre cestujúcich, za prepravu ktorých zodpovedá osobne cestujúci. Ostatná batožina sa prepravuje vo vyhradenom priestore pre batožiny.

9. Cestujúci musí mať pri prezentácii a počas cesty platný Cestovný pas, resp. kde to postačuje, Občiansky preukaz a všetky ostatné doklady, ktoré oprávňujú cestujúceho na cestu do príslušnej krajiny.

10.  Dopravca na pravidelnej medzinárodnej autobusovej linke nesmie dopraviť na hraničný prechod cudzinca, ktorý nemá doklady potrebné na vstup.

a)  Za cudzinca sa nepovažuje občan Európskej únie,

b)  Potrebný doklad je Cestovný pas a vízum Slovenskej republiky, alebo Cestovný doklad  s povolením na pobyt. Vízum sa nevyžaduje, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.

11.  Dopravca ak dopraví cudzinca, ktorý nemá potrebné doklady na vstup na hraničný priechod a ak bol cudzincovi odopretý vstup na územie SR, alebo územie iného štátu pri tranzite, je povinný bezodkladne dopraviť cudzinca späť do štátu, z ktorého bol prepravený, alebo do štátu, ktorý mu vydal cestovný doklad alebo do akéhokoľvek štátu, kde je zabezpečené jeho prijatie.

12.  Ak Dopravca nemôže dopraviť cudzinca späť, je povinný zabezpečiť bezodkladne náhradnú prepravu cudzinca a niesť jej náklad.

13.  Cestujúci môže v mimoriadnych prípadoch, a to len na základe písomného súhlasu Dopravcu a  za základné cestovné vziať so sebou živé spoločenské zviera, ak je uzavreté v klietke, resp. iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Je povinný mať pri sebe všetky potrebné doklady, ktoré si vyžaduje preprava zvierat mimo hranice SR, resp. na jeho území. V prípade kontroly členom osádky (inou kontrolou) je povinný ich predložiť. Dopravca je oprávnený neprijať, resp. vylúčiť z prepravy cestujúceho spolu s živým spoločenským zvieraťom, ak nie je splnená niektorá z predchádzajúcich podmienok, bez nároku na vrátenie cestovného.

 

Čl. 19

Osobitné ustanovenia

pre osobitnú autobusovú dopravu (OAD)

1.  Pre osobitnú pravidelnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

2.  V osobitnej pravidelnej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb nadobudnutím právoplatnosti zmluvy medzi Dopravcom a objednávateľom prepravy.

3.  Osobitnou pravidelnou dopravou sa zabezpečuje preprava osobitných kategórií cestujúcich  s vylúčením ostatných cestujúcich. Osobitná kategória cestujúcich je špecifikovaná v zmluve medzi Dopravcom a objednávateľom.

4.  Od zmluvy o preprave osôb v osobitnej pravidelnej doprave je možné odstúpiť za podmienok stanovených  v zmluve medzi Dopravcom a objednávateľom.

5.  Dopravca je povinný každý autobus na osobitnej pravidelnej doprave označiť tabuľou s názvom „OSOBITNÁ PRAVIDELNÁ DOPRAVA“, prípadne doplnený názvom autobusovej linky resp. názvom objednávateľa prepravy.

6.  Z dôvodu overenia oprávnenosti prepravovať sa v osobitnej pravidelnej doprave je cestujúci na vyzvanie oprávnenej osoby povinný preukázať svoju totožnosť a doklad o tom, že patrí do osobitnej kategórie cestujúcich, pre ktorú je preprava vykonávaná. Spôsob a druh dokladu je stanovený v zmluve medzi Dopravcom a objednávateľom prepravy.

7.  Cestujúci, ktorý sa nepreukáže potrebnými dokladmi, bude z prepravy vylúčený.

 

Čl. 20

Osobitné ustanovenia

pre príležitostnú autobusovú dopravu

(PRAD-V, PRAD-M)

 1.  Dopravca uzatvorí zmluvu o preprave osôb v príležitostnej autobusovej doprave na základe objednávky objednávateľa, ak to umožňujú jeho prevádzkové možnosti a ak dôjde k dohode vo všetkých ustanoveniach zmluvy. Ustanovenia tohto Prepravného poriadku, v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu, sa vzťahujú na každú uzavretú zmluvu medzi Dopravcom a objednávateľom.

2.  Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a objednávateľ týmito spôsobmi :

a)  podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „Zmluva o preprave osôb“ sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchýlne od tohto prepravného poriadku a tarify,

b)  akceptáciou písomnej objednávky (elektronickej objednávky, resp. aj telefonickej objednávky, ak je dôveryhodný objednávateľ) prepravy osôb objednávateľom doručenej Dopravcovi v súlade s týmto Prepravným poriadkom.

3.  Podstatnými náležitosťami zmluvy sú : rozsah prepravy (odkiaľ, kam, počas akej doby a pod.), miesto a čas pristavenia autobusu, cena prepravy a platnosť ceny, prípadne dohoda o zložení primeranej zálohy. Náležitosťami zmluvy sa stanú i osobitné požiadavky objednávateľa v súvislosti s prepravou, v rozsahu, v akom ich Dopravca akceptuje. Zmluva je uzatvorená podpisom zmluvných strán, resp. vykonaním prepravy, ak sa pre zmluvy výslovnou dohodou zmluvných strán nevyžadovala písomná forma.

4.  Zmluvou sa Dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť cestujúcich a ich batožinu do dojednaného miesta (miest) riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ sa Dopravcovi zaväzuje, že on i cestujúci splnia dojednané a prepravným poriadkom ustanovené podmienky, a že zaplatí za prepravu.

5.  Vykonanie dojednanej prepravy :

a)  objednávateľ prepravy je povinný určiť vedúceho prepravy, ktorý je ako jeho zástupca oprávnený s Dopravcom rokovať o priebehu prepravy, prípadne dohodnúť zmenu dojednaných podmienok,

b)  objednávateľ pred prepravou je povinný špecifikovať meno, priezvisko a trvalé bydlisko jednotlivých cestujúcich a u osôb mladších ako 18 rokov aj vek jednotlivých cestujúcich.

c)  Dopravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na splnenie zmluvy o preprave osôb môže použiť aj iného dopravcu, pritom zodpovedá tak, ako keby prepravu vykonal sám Dopravca,

d)  na plnenie zmluvy o preprave osôb je Dopravca povinný v dohodnutom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam. Pri poruche vozidla počas prepravy je Dopravca povinný odstrániť závadu, alebo zabezpečiť náhradné vozidlo,

e)  dopravca je povinný vykonať prepravu po trase, ktorá sa dohodla s objednávateľom. Ak sa dopravná trasa nedohodla, Dopravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej trase. Ak na tejto dopravnej trase vznikne prekážka, ktorá bráni jej použitiu, Dopravca pri voľbe náhradnej dopravnej cesty je povinný dodržiavať podmienky predchádzajúcej vety. Toto ustanovenie platí primerane aj pri jazde prázdneho vozidla.

f)   ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú nemožno v ceste pokračovať za dohodnutých podmienok a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhoduje vedúci prepravy. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď prepravu nevykonal v dojednanom rozsahu, resp. vykonal vo väčšom rozsahu. Ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane, má Dopravca právo na náhradu, keď objednávateľ mal z takto vykonanej prepravy prospech.

6.  Zmena a zrušenie zmluvy :

Objednávateľ prepravy, alebo ním určený vedúci prepravy, môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas prepravy, Dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy, alebo iný všeobecný záujem, a ak zmena nemá podstatný vplyv na cenu prepravy, inak len po splnení podmienky, že bude dojednaná zmena ceny prepravy. Zrušiť zmluvu možno dohodou vždy, kým nebola preprava započatá. Objednávateľ však je povinný nahradiť v takomto prípade účelne vynaložené náklady súvisiace s prípravou prepravy (povolenia, jazdné listy a pod.).

7.  Ak dojednaná preprava podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnostných, je objednávateľ prepravy (vedúci prepravy) povinný vykonať sám všetky potrebné opatrenia týkajúce sa cestujúcich. Ak sa konanie týka cestujúcich, vedúci prepravy je povinný zabezpečiť ich prítomnosť a potrebnú súčinnosť.

8.  Vedúci prepravy zodpovedá za udržanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie ustanovení zákona a prepravného poriadku týkajúcich sa povinností cestujúcich. Je povinný zabezpečiť, aby cestujúci boli po prerušení cesty vždy včas prítomní a pripravení na dohodnutý odchod, resp. určí maximálnu dobu čakania.

9.  Vedúci prepravy zabezpečí, aby cestujúci rešpektovali pokyny vodiča, resp. povereného pracovníka Dopravcu smerujúce k zabezpečeniu bezpečnosti, alebo plynulosti prepravy.

10. Na povinnosti cestujúcich sa primerane používajú ustanovenia tohto Prepravného poriadku, pokiaľ nebolo v zmluve o preprave výslovne dohodnuté niečo iné.

11. Na prepravu batožín a drobných spoločenských zvierat sa primerane používajú ustanovenia tohto Prepravného poriadku.

12. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak :

a)  Dopravca nepristavil vozidlo riadne a včas, a to ani po dohodnutom náhradnom čase pristavenia,

b)  Dopravca pristavil na prepravu autobus so zásadne odlišným alebo nedostatočným vybavením, ako bolo dohodnuté v zmluve o preprave,

c)  ak Dopravca nemôže vykonať prepravu, alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa prepravy o tom včas upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú Dopravcom navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.

13. Dopravca je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak :

a)  objednávateľ nezaplatil zálohu na prepravu dohodnutú v zmluve,

b)  objednávateľ neurčil na prepravu vedúceho prepravy, resp. určený vedúci prepravy nie je spôsobilý zabezpečiť povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o preprave a tohto Prepravného poriadku,

c)  ak cestujúci majú zjavný záujem prepravovať ako batožinu veci ináč vylúčené z prepravy.

14. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou a doručené najneskôr do 24 hodín od dohodnutého času pre pristavenie autobusu na prepravu.

15. Odstúpením od zmluvy sa zmluva stáva od počiatku neplatnou. Zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo sa na základe takejto zmluvy plnilo. Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila v dôsledku správania sa druhej zmluvnej strany a odstúpenie sama nespôsobila, má nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s prípravou plnenia a plnením zmluvy.

16. Vyrovnanie záväzkov sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

17. Ak nebola zmluva o príležitostnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

18. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín, je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

19. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany Dopravcu po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že počet cestujúcich prekračoval počet miest na sedenie dojednaných v zmluve, vedúci prepravy zabezpečí dohodnutý počet cestujúcich, v opačnom prípade, uhradí objednávateľ Dopravcovi všetky vynaložené náklady v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

20. Dopravca je povinný každý autobus v príležitostnej doprave označiť vpredu aj vzadu nápisom „ZÁJAZD“.

21. Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

 

Čl. 21

Nájdené veci

1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu, odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle Dopravcu.

2. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, Dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

3. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako 30 dní po ich nájdení, je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie.

4. Veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 3 mesiacov, Dopravca má právo predať. Cena je stanovená komisiou, predaj je vykonaný dražbou. Ak ide o veci nebezpečnej povahy, alebo o veci, ktoré sa rýchlo kazia, Dopravca má právo ich fyzicky znehodnotiť po 48. hodinách odo dňa, kedy boli nájdené. O vykonaní fyzického znehodnotenia, ako aj o vykonaní dražby, je spísaný zápis.

5.  Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená vec jej patrila, Dopravca jej vyplatí výťažok z predaja po odpočítaní príslušného poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.

 

Čl. 22

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1.  Vodiči autobusu sú v prípade dopravnej nehody, požiaru autobusu, úrazu, náhleho ochorenia cestujúceho, alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy, zdravie cestujúcich, alebo iných osôb povinní :

a)  poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

b)  urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c)  urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

d)  zdržať sa požitia alkoholického nápoja, alebo použitia drogy.

2.  Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať vodičom vozidla pri konaní podľa ods. 1.

3.  Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.

4.  Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti.

5.  Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi a poskytnúť nevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannej zdravotnej služby.

6.  Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode na vozidle alebo vybavení vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.

7.  Poškodený cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu  a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.

8.  Dopravca bezodkladne zabezpečí náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom.

 

Čl. 23

Reklamácie, škody, sťažnosti, podnety

1.  Práva, ktoré má oprávnený z prepravy, alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u Dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví, na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim, alebo na veciach , ktoré mal pri sebe. Toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2.  Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených Dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený :

a)  v pravidelnej preprave osôb cestujúci,

b)  v príležitostnej a osobitnej preprave osôb objednávateľ prepravy.

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

3.  Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, Dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje a kópiu zápisu.

4.  Oprávnený musí uplatniť právo u  Dopravcu bez zbytočného odkladu v zmysle Občianskeho zákonníka.

5.  Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3., Dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.

6.  Za škodu vzniknutú počas prepravy zodpovedá Dopravca v zmysle Občianskeho zákonníka (§ 427 – 431).

7.  Cestujúci je povinný :

a)  preukázať svoju totožnosť,

b)  vzniknutú škodu, jej rozsah okamžite nahlásiť vodičovi, resp. osádke vozidla,

c)  ohlásiť vodičovi, resp. osádke autobusu, že došlo k úrazu počas prepravy.

Nárok na náhradu škody zaniká, ak postihnutý neohlási vznik škody na mieste jej vzniku, alebo po jej zistení písomne nepožiada Dopravcu v lehote do 15 dní.

8.  Vodič, resp. osádka vozidla je povinná bez omeškania oznámiť vznik a rozsah škody Dopravcovi, ktorý bude postupovať v zmysle Občianskeho zákonníka. To isté platí aj v prípadoch vzniku úrazu počas prepravy výlučne autobusmi Dopravcu. V opačnom prípade nesie zodpovednosť za  náhradu škody v plnej výške.

9. Cestujúci predkladá sťažnosť Dopravcovi do 15 dní odo dňa, ako sa služba poskytla, alebo mala poskytnúť. Sťažnosť môže cestujúci podať osobne u Dopravcu, poštou na adrese Dopravcu, alebo e-mailom na adrese sekretariat@sadhe.sk. Dopravca do jedného mesiaca od doručenia sťažnosti oznámi cestujúcemu, či je jeho sťažnosť opodstatnená, zamietnutá, alebo sa stále posudzuje. Zaslanie konečnej odpovede je Dopravca povinný zaslať do troch mesiacov od doručenia sťažnosti.

     Sťažnosť (reklamácia) musí obsahovať :

 • meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby,
 • názov, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha,
 • sťažnosť musí byť podpísaná.

Čl. 24

Záverečné ustanovenia

1.  Obsah tohto Prepravného poriadku je voči cestujúcim účinný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu a od tohto dňa sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2.  Všetky zmeny a doplnky Prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.

3.  Ak bude Prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, Dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

 

Dňom 01.01.2013 končí platnosť Smernice GR  č. 13/2008.

Účinnosť Smernice GR č. 4/2012 je od 01.01.2013.

 

V Humennom dňa 17.12.2012

 Ing. Jozef Lacký, v.r.
   generálny riaditeľ

 

 

 K uvedenej SMERNICI boli vydané  :

- Dodatok č.1 platný od 1.4.2013

- Dodatok č.2 platný od 1.6.2013

- Dodatok č.3 platný od 1.4.2018

Tieto dodatky sú už zapracované v tejto SMERNICI.

 

 

OBSAH :

Čl. 1  Úvodné ustanovenia
Čl. 2  Výklad pojmov
Čl. 3  Druh prevádzkovanej dopravy a rozsah poskytovaných služieb
Čl. 4  Zmluva o preprave osôb
Čl. 5  Povinosti dopravcu
Čl. 6  Práva cestujúcich
Čl. 7  Povinnosti cestujúceho pri preprave
Čl. 8  Práva osobitnej skupiny cestujúcich
Čl. 9  Vylúčenie osôb a batožiny z prepravy
Čl.10  Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu
Čl.11  Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave
Čl.12  Preprava batožiny cestujúceho
Čl.13  Cestovné lístky, miestenky a DK v PAD
Čl.14  Elektronický cestovný lístok „e-Ticket“
Čl.15  Systém vybavenia cestujúcich na báze dopravnej karty (DK)
Čl.16  Vrátenie cestovného
Čl.17  Osobitné ustanovenia pre mestskú autobusovu dopravu (MAD)
Čl.18  Osobitné ustanovenia pre ďiaľkovu vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu
Čl.19  Osobitné ustanovenia pre osobitnú pravidelnú dopravu (OAD)
Čl.20  Osobitné ustanovenia pre príležitostnú autobusovú dopravu (PRAD-V, PRAD-M)
Čl.21  Nájdené veci 
Čl.22  Mimoriadne udalosti počas prepravy 
Čl.23  Reklamácie, škody, sťažnosti, podnety 
Čl.24  Záverečné ustanovenia

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00