ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

 

SÚČASNOSŤ SAD Humenné, a.s.

 

Základné údaje o spoločnosti:

 

Obchodné meno:        SAD  Humenné, a.s.

Sídlo spoločnosti:       Fidlikova 1, 066 43 Humenné

IČO:  36 477 508

DIČ:  2020025436

IČ DPH: SK2020025436

 

          Spoločnosť bola založená FNM SR v zmysle Zakladateľskej listiny zo dňa 17.12.2001 a následne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiely Sa, pod vložkou  č. 10235/P dňa 21.12.2001  s dňom zápisu 01.01.2002.

 

Poslanie spoločnosti:

      Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vykonávanie verejnej cestnej hromadnej pravidelnej osobnej dopravy a vykonávanie verejnej cestnej hromadnej nepravidelnej osobnej dopravy. Spoločnosť zabezpečuje prepravu žiakov a ostatnej verejnosti.

    SAD Humenné, a.s., vykonáva svoje podnikateľské aktivity v dvoch samostatných organizačných jednotkách zapísaných v obchodnom registri a jednej prevádzkarni, a to:

SAD Humenné, a.s. OZ Humenné

SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T.  s prevádzkarňou vo Svidníku.

      Aby spoločnosť mohla zabezpečiť objednané výkony vo verejnom záujme, ktoré sú od nej vyžadované, a do ktorej pôsobnosti patrí zabezpečiť prepravu osôb vo verejnom záujme na území, ktoré tvorí cca 42 % rozlohy  Prešovského samosprávneho kraja, musí mať vytvorené podmienky pre celý rad činnosti, ktoré súvisia s bezproblémovým chodom a prevádzkou dopravy. Zabezpečuje obslužnosť verejnej cestnej dopravy na území 6 okresov, a to Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov. Spoločnosť má na závodoch a prevádzkarni  zabezpečenú technickú údržbu autobusov, parkovanie, tankovacie stanice na dopĺňanie pohonných hmôt, umývanie autobusov. Spravuje autobusovú stanicu vo Vranove nad Topľou a v Stropkove. Uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve spoločnosti.

     Spoločnosť vykonáva a zabezpečuje prepravu osôb vo verejnom záujme   aj v mestách. Zabezpečuje MHD vo Vranove nad Topľou. Mesto Svidník odstúpilo od zmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave k 31.12.2011 a Mesto Humenné od 1.1.2013 nemá záujem o vykonávanie MHD našou dopravnou spoločnosťou.     

      Diaľkovú,  medzinárodnú a nepravidelnú dopravu vykonáva na princípoch komerčnej dopravy.

      Akciová spoločnosť vykonáva svoje podnikateľské aktivity v dvoch odštepných závodoch  s týmto personálnym obsadením – porovnanie rokov 2015 a 2016:

  

Kategória

Stav zam.

k 31.12.2015

Stav zam.

k 31.12.2016

Index

2015/2016

OZ HE

Vodič

110

108

0,98

Rob. v dopr.

  8

   7

0,88

THP

 15

 14

0,93

       

OZ VT

Vodič

129

130

1,01

Rob. v dopr.

 9

 8

0,88

THP

 30         

 31

1,03

       

SAD,a.s.

Vodič

239

238

0,99

Rob. v dopr.

 17

 15

0,88

THP

 45

 45

1,00

CELKOM

301

298

0,99

      Stav zamestnancov je skoro stabilný, vysokú fluktuáciu zaznamenávame iba v kategórii vodičov v doprave, potrebný počet vodičov však stále je naplnený.

SAD Humenné, a.s., v osobách riadiaceho manažmentu spája manažérske schopnosti a odbornú know-how v oblasti zabezpečovania služieb v autobusovej doprave, marketingu, stratégie a rozvoja ekonomiky, ako aj technického zabezpečenia. Zamestnanci majú potrebné vzdelanie v oblasti dopravy, ekonomiky a hlavne dlhodobú prax v poskytovaní služieb cestujúcej verejnosti.

 

Postavenie verejnej pravidelnej dopravy

       Verejná hromadná preprava osôb je vo väčšine štátov Európy oblasťou, kde pretrváva záujem vlády a samosprávy o usmerňovanie jej ďalšieho vývoja, a to z dôvodov jej strategického vplyvu na ostatné odvetvia, ako aj dôvody ochrany životného prostredia pred neúmerným nárastom individuálneho motorizmu. S uvedenou problematikou však bezprostredne súvisí problematika úhrady straty dopravcom, ktorí vykonávajú prepravné výkony vo verejnom záujme.

     Podľa súčasne platnej legislatívy SR, t.j. podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien a predpisov, môže dopravca vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu iba na základe licencie.

Samosprávny kraj vo vnútroštátnej autobusovej doprave a Mestá v mestskej autobusovej doprave uzatvárajú Zmluvu o službách na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia vrátane zohľadnenia sociálnych a environmentálnych faktorov a faktorov regionálneho rozvoja.

      Zmluva musí mať písomnú formu, a okrem všeobecných náležitosti musí obsahovať:

a) vymedzenie záväzku dopravcu, najmä rozsah prepráva ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia,

b) autobusové linky alebo skupiny autobusových liniek,

c) určenie podmienok subdodávania, možných subdodávateľov služieb vo verejnom záujme a ich konkrétneho podielu na hodnote týchto služieb,

d) tarifné podmienky, najmä maximálna výška cestovného, vybrané kategórie cestujúcich a osobitné cestovné za ich prepravu,

e) požiadavky na zabezpečenie kvality osobnej dopravy vrátane požiadaviek na konštrukciu, vybavenie a vek dopravných prostriedkov,

f) harmonogram úhrady za služby vo verejnom záujme,

g) kontrolu plnenia záväzku, spôsob preukazovania vynaložených nákladov a dosiahnutých výnosov,

h) nápravné opatrenia a sankcie za neplnenie záväzku,

i) platnosť zmluvy

 

Obchodná činnosť

     Dopravnú obsluhu v regióne zabezpečuje SAD Humenné, a.s., v minimálnej miere aj súkromní dopravcovia a Železnice SR. Súkromní dopravcovia konkurujú SAD Humenné, a.s. hlavne v nepravidelnej, diaľkovej a medzinárodnej doprave. Malokapacitnými autobusmi vykonávajú prepravy osôb bez licencií, čo im však legislatíva dovoľuje.

     Hlavnou obchodnou činnosťou spoločnosti je verejná cestná pravidelná osobná doprava, ktorú spoločnosť vykonáva na základe 18 platných dopravných licencií a nepravidelná hromadná cestná osobná doprava.

 

a) PRAVIDELNÁ  - prímestská doprava

Pravidelná prímestská doprava :                   

18 licencií
   z toho prevádzkuje : OZ Humenné :
7 licencií
                                       OZ Vranov n/T :
11 licencií
Podiel na prepravných výkonoch :
84,54 %

Zmluva o službách vo vnútroštátnej autobusovej doprave  bola uzatvorená dňa 26.03.2009 na rok 2009 – 2018. Zmluva v porovnaní so Zmluvami predchádzajúcimi je veľmi podrobne rozšpecifikovaná, jej prílohami sú  Tarifné podmienky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb (kde vzdialenosť od nacestnej zastávky po cieľovú zastávku nepresiahne 100 km), Zoznam licencií, Plán obnovy autobusov, Kalkulácia EON na 1 km, Prehľad objednávok na dodávku autobusov. V zmluve sú jasne špecifikované ekonomicky oprávnené náklady, následne aj ekonomická cena, ktorá zahŕňa primeraný zisk vo výške 3 %. Dodatkom sa upravuje zmluva najmä čo sa týka ekonomicky oprávneného nákladu, ktorý sa navyšuje o mieru inflácie. Na rok 2016 si PSK objednal službu v rozsahu 9,600.000 kilometrov . Objednané služby pozostávajú: 97 % z cestovných poriadkov a 3 % z prístavných kilometrov.

      Pravidelnou každoročnou obnovou vizidlového parku spoločnosť v súčasnosti v prímestskej autobusovej doprave prevádzkuje vozidlá v priemernom veku 6,44 rokov. 


 

b) PRAVIDELNÁ  - mestská doprava

Pravidelná mestská doprava                
  1 licencie
   z toho prevádzkuje : OZ Vranov n/T : 1 licencia
                                       
Podiel na prepravných výkonoch 0,70 %

      Vývoj v tomto druhu prepravy je v značnej miere závislý na objeme prepravných  výkonoch v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme. Priestor na zvýšenie výkonov dopravca v tomto druhu dopravy ma malý, skôr je závislý na politickej vôli a finančných možnostiach mesto Vranov n.T. 

 

c) PRAVIDELNÁ - diaľková vnútroštátna doprava

Pravidelná diaľková vnútroštátna doprava           
  5 licencií
   z toho prevádzkuje : OZ Humenné : 1 licencia
                                       OZ Vranov n/T : 2 licencie
                                       pozastavené : 2 licencie
Podiel na prepravných výkonoch 5,84 %

      K celkovým výkonom táto činnosť je nepatrná. Momentálne pre veľkú konkurenciu a hlavne pre nezáujem cestujúcich, a to z dôvodu konkurencie železničných dopravcov a veľkého napredovania individuálneho automobilizmu a z dôvodu nejasných a nerovnakých pravidiel na trhu nepredpokladáme jej rozvoj.

 

d) PRAVIDELNÁ - diaľková medzinárodná doprava

Pravidelná medzinárodná doprava           
  2 licencií
   z toho prevádzkuje : OZ Humenné : 2 licencie
                                       
Podiel na prepravných výkonoch 7,36 %

      Podobne ako v diaľkovej vnutroštátnej doprave, ani o tento druh dopravy na trhu nie je záujem. Prevádzkujeme 2 linky do Českej republiky. Z dôvodu nekalej súťaže na trhu, tento druh dopravy je stratový a v blízkej budúcnosti nie je ani predpoklad jeho zefektívnenia.

 

e) NEPRAVIDELNÁ - zájazdová doprava

Podiel na prepravných výkonoch         
  1,14 %

Vzhľadom na vysoké náklady na zabezpečovanie tejto dopravy (obstaranie vozidlového parku, zákonné poistenie vozidiel, cestná daň ....) a pri neexistujúcich rámcových zmluvách s cestovnými kanceláriami jedná sa skôr o sezónnu dopravu s využitím jestvujúcej techniky primárne využívanej v pravidelnej doprave. V poslednom období badať mierny nárast záujmu verejnosti aj o tieto služby.    

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00